Εισήγηση της 19η Ολομέλειας-εισήγηση Φανταουτσάκη για 4ο θέμα

19η  ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ  ΕΝΩΣΗΣ Λ.Ε.Α.Δ. ΕΛΛΑΔΟΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑ 12-13  ΙΟΥΛΙΟΥ 2019
 
 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ
 
 
 
Του  Προέδρου  του  Λ.Ε.Α.Δ.  Ηρακλείου
Νικολάου  Φανταουτσάκη
 
 
 
 
Ασφάλεια  και  βιωσιμότητα  των  Λ.Ε.Α.Δ. μέσα  από την   αξιοποίηση  μεθόδων  Διαχείρισης  Κινδύνου
(Risk  Management)