Εισήγηση της 19η Ολομέλειας- εισήγηση ΜΑΡΚΟΥ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ  ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ &

AΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΝΑΞΟΥ           

                      (Λ.Ε.Α.Δ.Ν)                                                     Αριθμ. Πρωτ. 402

Τηλ. 22850-24187 –φαξ.  22850-25601                              Νάξος 28/6/2019

Χώρα Νάξου  Τ.Κ. 843  00

 

Π Ρ Ο Σ

ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΛΕΑΔ ΕΛΛΑΔΟΣ

(Ε.Λ.Ε.Α.Δ.Ε)

ΘΕΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΤΩΝ ΛΕΑΔ.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ: Μαρίας Μάρκου, Προέδρου ΛΕΑΔ Νάξου

                              ----------------------------------

Αγαπητές και Αγαπητοί  Συνάδελφοι.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της παρούσας συνεδρίασης , έχουν ξεχωριστό ενδιαφέρον και βαρύτητα διότι αφορούν το μέλλον των ΛΕΑΔ, την οικονομική τους οντότητα και την πορεία τους στο χρόνο, η οποία αποδείχθηκε ανθεκτική και βιώσιμη στις δύσκολες μνημονιακές ρυθμίσεις και καταστάσεις που ΄΄έζησε΄΄ η Χώρα μας.

          Οι αλλεπάλληλες νομοθετικές ρυθμίσεις επέδρασαν αρνητικά στα θέματα του δικηγορικού σώματος, αφού επέφεραν μείωση των εσόδων στους Δικηγορικούς Συλλόγους και κατ΄ επέκταση και των ΛΕΑΔ  με την επιβολή των αυξημένων τελών και παραβόλων και έθεσαν σε κίνδυνο την διατήρηση των πόρων τους και τη διασφάλιση των εισφορών τους, όπως αυτές ρυθμίζονται στο άρθρο 61 του Ν. 4194/2013 ,Κώδικας Δικηγόρων).

          Κάνοντας μια σύντομη ιστορική αναδρομή, διαπιστώνουμε ότι οι ΛΕΑΔ ως καθολικοί διάδοχοι φορείς του καταργούμενου ταμείου Πρόνοιας Δικηγόρων επαρχιών που είχε ιδρυθεί με τον Α.Ν. 87/1936 (ΦΕΚ. 390Α), συστάθηκαν με το άρθρο 31 του Ν. 2676/1999 και έκτοτε συνέχισαν ακώλυτα να λειτουργούν ως Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ήτοι σωματεία αλληλοβοήθειας των μελών των, με αυτοτέλεια και αυτοδυναμία που διέπονται από τα νομίμως εγκριθέντα καταστατικά ως και τους κανονισμούς των.   

Κύριος καταστατικός σκοπός και στόχος τους στα πλαίσια της αυτοτέλειας και της αυτοδυναμίας τους,  η στήριξη των μελών τους με την καταβολή των προβλεπόμενων παροχών και ενισχύσεων, προερχόμενες από ιδίους πόρους, που τα συλλογικά τους όργανα φρόντισαν να κατοχυρώσουν για να διασφαλίσουν και να διαφυλάξουν την αυτοδυναμία των αλλά και την οικονομική επιβίωσή των στο μέλλον.

Αποτελεί μεγάλη επιτυχία της ΕΛΕΑΔΕ, η θεσμοθέτηση με το άρθρο 74 παρ. 4 του Ν. 3994/2011, του πόρου 5% επι των ποσών αναφοράς που προκαταβάλλεται από τους Δικηγόρους στους Δικηγορικούς Συλλόγους και αποδίδεται στο αντίστοιχο ΛΕΑΔ, γεγονός που ενδυνάμωσε και διασφάλισε την  οικονομική τους αυτοτέλεια.

 Στα πλαίσια της προστασίας διασφάλισης και απόδοσης των εισφορών που δικαιούνται και οι  ΛΕΑΔ από τα ειδικά γραμμάτια προκαταβολής που εκδίδονται για τους Δικηγόρους σε υποθέσεις νομικής βοήθειας του Ν. 3226/2004, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, ως και από κάθε άλλο γραμμάτιο που επιβάλλεται για την παροχή υπηρεσιών,  με στόχο φυσικά την ενίσχυση της αυτοδυναμίας αλλά και της οικονομικής των επιβίωσης, λαμβάνοντας υπόψη τις  διατάξεις των άρθρων 27 περ.4,1 του Ν. 4.596/26.2.2019 (ΦΕΚ. 32, Τεύχος Γ΄), και 9 του Ν. 4613/24.5.2019, με τις οποίες τροποποιήθηκε η διάταξη του άρθρου 15 του Ν. 3226/2004 για την απόδοση των ασφαλιστικών εισφορών στον ΕΦΚΑ μέσω  των Δικηγορικών Συλλόγων , αλλά και των κρατήσεων στους οικείους φορείς των άρθρων 61 και 62 του Κώδικα Δικηγόρων, προτείνεται και για τις περιπτώσεις των άρθρων 9 παρ. 7 και 14 παρ. 1, περ. β του Ν. 3226/2004, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με το άρθρο 27 του Ν. 4596/2019, για την παροχή νομικής βοήθειας σε υποθέσεις συναινετικού διαζυγίου ενώπιον του συμβολαιογράφου, καθώς επίσης και για την παροχή υπηρεσιών στον δικηγόρο υπηρεσίας στο πλαίσιο της παροχής νομικής βοήθειας σε ποινικές δίκες μακράς διαρκείας, που δικαιούται πρόσθετη αποζημίωση η οποία καταβάλλεται από το ΤΑ.Χ.ΔΙΚ, να οριστεί ότι τα αντίστοιχα ποσά θα αποδίδονται στους οικείους φορείς από τους Δικηγορικούς Συλλόγους τον επόμενο από της καταβολής της αποζημίωσης, μήνα.

Την υποχρέωση αυτή θα έχουν οι Δικηγορικοί Σύλλογοι για κάθε εισφορά που περιέρχεται σ΄ αυτούς από γραμμάτια, στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών νομικής βοήθειας ή κάθε άλλου είδους παροχής υπηρεσιών που προορίζεται για τους Λογαριασμούς Ενίσχυσης και Αλληλοβοήθειας Δικηγόρων (Λ.Ε.Α.Δ)’’.   

Στόχος η εκπλήρωση των σκοπών των ΛΕΑΔ και η διαφύλαξη της οικονομικής αυτοδυναμίας και αυτοτέλειάς των. 

 

ΑΠΟ ΤΟ ΛΕΑΔ ΝΑΞΟΥ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

  ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΚΟΥ