Εισήγηση της 19η Ολομέλειας- εισήγηση Παρέμβαση Νιαβή 1ο Θέμα

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ   Β. ΝΙΑΒΗ

ΠΡΟΈΔΡΟΥ ΛΕΑΔ ΒΟΛΟΥ

« Ανανέωση τρόπου δράσης των ΛΕΑΔ»

Ως γνωστον,οι ΛΕΑΔ αποτελούν τους διαδόχους των Ταμείων Προνοίας. Όλα αυτά τα χρόνια αρκετοί από αυτούς ανέπτυξαν μία εντυπωσιακή δυναμική καθώς δεν περιορίστηκαν στην καταβολή μόνο του εφάπαξ βοηθήματος σε περίπτωση συνταξιοδότησης αλλά καθιέρωσαν παροχές προς τα μέλη τους που βοηθούν σημαντικά την καθημερινότητα των ιδίων και των οικογενειών τους.Θα λέγαμε ότι σήμερα ότι έχει καθιερωθεί  η διάκριση στη συνείδηση των συναδέλφων ότι ο κάθε δικηγορικός σύλλογος απευθύνεται στο δικηγόρο ως επαγγελματία ενώ ο κάθε ΛΕΑΔ είναι δίπλα στην κάλυψη των προσωπικών αναγκών των μελών τους  διαδραματίζοντας καθοριστικό ρόλο σε τομείς όπως η υγεία (νοσοκομειακή σύμβαση),η ενημέρωση για διάφορα ζητήματα (ασφαλιστικά ταμεία, δικαιώματα και παροχές), ψυχαγωγία(εκδηλώσεις, κατασκηνώσεις, θεατρικές ομαδες κλπ),οικονομική ενίσχυση σε έκτακτες περιπτώσεις κ.α

Γενικά θα λέγαμε ότι βάσει των σχετικών άρθρων των καταστατικών, σκοποί των ΛΕΑΔ, μεταξύ άλλων, είναι η οικονομική ενίσχυση των μελών του με καταβολή σε αυτά:

1. Εφάπαξ χρηματικής ενίσχυσης όταν συνταξιοδοτηθούν από το Ταμείο Νομικών ή άλλο ασφαλιστικό οργανισμό ή ανεξάρτητα από την συνταξιοδότησης τους, καταστούν ολικά και μόνιμα ανίκανα για το επάγγελμα τους και

2. Εφάπαξ χρηματικής ενίσχυσης της οικογένειας του μέλους σε περίπτωση θανάτου και

3. Η χορήγηση στα μέλη του προσωρινής ενισχύσεως κτλ..

4. άλλες δραστηριότητες (όπως κατασκηνώσεις,συμμετοχή σε επιμορφωτικά σεμινάρια κλπ)Οι πόροι του Ταμείου διακρίνονται σε τακτικούς και σε έκτακτους.

   Οι τακτικοί πόροι, μεταξύ άλλων, είναι:

♦ Η εφάπαξ καταβαλλόμενη εισφορά εγγραφής κάθε μέλους που εντάσσεται στο ΛΕΑΔ.

♦ Η τακτική εισφορά κάθε μέλους (ετήσια/μηνιαία).

♦ Έσοδα από την πώληση του ειδικού ενσήμου το οποίο θα επικολλάται σε κάθε παράσταση ή κατάθεση κάθε δικογράφου, εξώδικου πιστοποιητικού που εκδίδεται από το Δικηγορικό Σύλλογο, για κάθε επικύρωση ή μετάφραση που γίνεται από δικηγόρο. Με τον πόρο αυτό βαρύνονται μόνο οι δικηγόροι. 

♦ Η παρακράτηση 5% από τις προεισπράξεις ποινικών και πολιτικών γραμματιών εισφοράς που εκδίδονται από το Δικηγορικό Σύλλογο.

♦ Εφάπαξ ποσό στις προαγωγές των μελών σε παρ΄Εφέταις και παρ΄ Αρείω

♦ Οι τυχόν εκούσιες εισφορές μέλους ή τρίτου και

♦ Κάθε πρόσοδος της περιουσίας του ΛΕΑΔ

♦ Έκτακτοι πόροι είναι κάθε άλλη πρόσοδος κι ενδεικτικά θα μπορούσαν να αναφερθούν οι δωρεές, κληρονομιές ή κληροδοσίες, ως και κάθε υπέρ των σκοπών του εκάστοτε ΛΕΑΔ εκ μέρους του Κράτους ή νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ημεδαπών ή αλλοδαπών ή ιδιωτών, επιχορήγηση ή άλλη οικονομική ενίσχυση.

 

Είναι επίσης κοινή διαπίστωση ότι τα τελευταία χρόνια καταγράφεται μια σημαντική μείωση στην έγγραφή νέων μελών στους ΛΕΑΔ καθώς οι νέοι συνάδελφοι περιορίζονται στην  είσοδο τους στην υποχρεωτική ασφάλιση (ΕΦΚΑ,ΕΤΕΑΕΠ) . Ενδεικτικά να αναφέρω ότι στο Βόλο η διαφορά των μελών μας με αυτά του ΔΣΒ είναι εκατό μελή. 

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι μέχρι και την πρόσφατη τροποποίηση του καταστατικού μας οι μοναδικές μας παροχές ήταν το  εφάπαξ βοήθημα, τα φάρμακα και τα έξοδα κηδείας. Αυτές οι παροχές δεν αγγίζουν τους νέους συναδέλφους κάτω των 30 ετών οι οποίοι κανένα ενδιαφέρον δεν έδειχναν για το ΛΕΑΔΒ.

Η νοσοκομειακή σύμβαση  με την Generali έπαιξε καθοριστικό παράγοντα στην έγγραφη νέων μελών καθώς οι όροι της είναι άκρως συμφέροντες και  η λειτουργία της ως σήμερα πλήρως ικανοποιητική. Σε όσους ΛΕΑΔ καλύπτεται το ασφάλιστρο από το ίδιο το Ταμείο η απόκλιση των εγγεγραμένων μελών σε Δικηγορικό Σύλλογο και ΛΕΑΔ είναι ελάχιστη ως μηδενική. Στους υπόλοιπους ΛΕΑΔ που το ασφάλιστρο καλύπτεται εξ ίδιων χρημάτων των μελών η απόκλιση είναι μεγαλύτερη.

Είναι λοιπόν κατανοητό ότι η προσέλκυση νέων μελών στα Σωματεία μας μπορεί να γίνει μόνο με την καθιέρωση νέων παροχών τέτοιων που θα κάνουν ελκυστική την είσοδο σε αυτά.

Ειδικότερα προτείνονται οι εξής νέες παροχές και δυνατότητες:

-καταβολή εφάπαξ ποσού για  την έναρξη και λειτουργία Δικηγορικού γραφείου  των νέων δικηγόρων/καταβολή χρηματικού ποσού ως βραβείο στον πρώτο επιτυχόντα  κάθε έτους στις εξετάσεις για την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. 

-καταβολή ποσού για την αγορά νομικών βιβλίων/ ποσοστό έκπτωσης για τα μέλη μας με τους νομικούς οίκους/ ποσοστό έκπτωσης σε διάφορες επιχειρήσεις (πχ ταχυμεταφορές, παιδικούς σταθμούς κλπ).

-εξωνοσοκομειακές συμβάσεις με ασφαλιστικές εταιρείες στις οποίες είτε θα συμβάλλεται μόνο του το κάθε ΛΕΑΔ είτε μέσω της ΕΛΕΑΔΕ για κάλυψη ιατρικών και διαγνωστικών εξετάσεων που δεν καλύπτονται από τον ΕΦΚΑ .

-Η παροχή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε μέλη που έχουν άμεση ανάγκη από αυτήν λόγω εκτάκτων περιστατικών.

Επιπρόσθετα, σήμερα για τους ΛΕΑΔ που δεν διαθέτουν τον πόρο από την πώληση και επικόλληση του ειδικού ενσήμου σε κάθε δικόγραφο, πιστοποιητικό που εκδίδεται από το Δικηγορικό Σύλλογο, για κάθε επικύρωση ή μετάφραση που γίνεται από δικηγόρο ο σημαντικότερός πόρος είναι αυτός του 5% από τα γραμμάτια εισφορών. 

Θεωρούμε ότι αυτό που θα πρέπει να μας απασχολήσει είναι η εύρεση του τρόπου ανταπόδοσης στα μέλη μας τα οποία μέσω του γραμματίου εισφορών αποδίδουν ένα μεγάλο ποσό ετησίως στο Ταμείο. Αυτό μπορεί να γίνει είτε με  μορφή παροχής είτε με εγγύηση ή ακόμα και αύξηση του ποσού του εφάπαξ βοηθήματος συνταξιοδότησης κατά ποσοστό. Για να γίνει βέβαια αυτό θα πρέπει να εκπονηθούν σχετικές μελέτες είναι όμως σίγουρο ότι θα αποτελέσει κίνητρο εγγραφής  και παραμονής στο ΛΕΑΔ . Στο σημείο αυτό να πω ότι το ανωτέρω αφορά κυρίως  σε αρκετούς ΛΕΑΔ στα οποία δεν γίνεται η παρακράτηση του 5% από το Δικηγορικό Σύλλογο σε μη μέλη του Ταμείου Σαφέστατα αυτό που προέχει  είναι να εξαλειφθούν αυτές οι άνισες πρακτικές και να γίνεται αυτή η παρακράτηση σε όλους (μέλη και μη των ΛΕΑΔ) αλλά θα πρέπει δευτερευόντως να εξεταστεί το πώς μπορεί ο κάθε ΛΕΑΔ να «απαντήσει» στο ενδεχόμενο  αποτυχίας στην εναρμόνιση  αυτή.

Για να λειτουργεί αποτελεσματικά ένας ΛΕΑΔ και να μπορεί όχι μόνο να καλύπτει τις παροχές προς τα μέλη του αλλά και να καθιερώνει νέες , θα πρέπει να υπάρχει συνεχώς επαρκής αριθμός ενεργών μελών. 

Προτείνεται λοιπόν  η με κάθε τρόπο ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μελών των ΛΕΑΔ αναφορικά με τα οφέλη της εγγραφής τους και της χρήσης των σοβαρότατων θετικών συνεπειών που αυτή επιφέρει με την ταυτόχρονη  πρόβλεψη νέων παροχών.